درباره ما

تجهیزات تصفیخه آب خانگی و صنعتی

بیش از یک دهه سابقه تولید لوازم سرمایشی صنعتی و فروشگاهی به همراه اجرای بیش از 30 پروژه تصفیه آب صنعتی در قالب طرح های آشامیدنی ادارات دولتی و خصوصی بخشی از تجربه ما در زمینه تامین آب سالم و تجهیزات مربوط به آن میباشد.

20+ نفر فعال

بیش از 20 نفر فعال در تیم نصب و نگهداری تجهیزات سرمایشی و آشامیدنی

30+ مشتری

بیش از 30 مشتری دولتی و خصوصی در زمینه اجرای طرح های آب آشامیدنی سالم

30+ شهر نمایندگی

دارای نماینده نصب و همچنین بازاریاب مستقر در بیش از 30 شهر ایران